Ogłoszenie Prokuratury Rejonowej Sosnowiec - Północ - Ogłoszenia - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prokuratury Rejonowej Sosnowiec - Północ

Prokuratura Rejonowa Sosnowiec - Północ w Sosnowcu zawiadamia, że w dniu 18.06.2015 r. w postępowaniu 1 Ds. 16/15 zatwierdzono postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie zaistniałego w okresie od 11.08.1994 r. do 18.12.2009 r. w Sosnowcu ukrycia przesyłek pocztowych i udaremnienia osobom uprawnionym zapoznanie się z ich treścią tj. o czyn z art. 268 § 1 kk.

Stronom procesowym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia – publikacji ogłoszenia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne.