Lokalne Strategie Bezpieczeństwa

Uchwała nr 168/XII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 maja 2007 roku

Uchwała Nr 168/XII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 24 maja 2007 roku

 
w sprawie: przystąpienia Sosnowca do rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.


Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. wraz z późniejszymi zmianami) w związku z art. 12 i art. 38a ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006r.– Rada Miejska w Sosnowcu


u c h w a l a :


§1

Miasto Sosnowiec przystępuje do rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Miklasiński

Pliki do pobrania

  • 232 KB
  • 347 KB